Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelési tájékoztató célja

Ihos & Sipeki Sport Management Kft. (nyilvántartási szám: 51879415, adószám: 23354159241, székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. V. em. 57. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Ihos & Sipeki Sport Management Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://ihos-sipeki.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.

Ihos & Sipeki Sport Management Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése van jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg az sportmanagement@ihos-sipeki.hu e-mail címre! Kérdéseire lehetőség szerinti leghamarabbi időpontban válaszolunk.

Az Ihos & Sipeki Sport Management Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ihos & Sipeki Sport Management Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Ihos & Sipeki Sport Management Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Ihos & Sipeki Sport Management Kft.t, úgy azt az sportmanagement@ihos-sipeki.hu e-mail elérhetőségen teheti meg.

Név: Ihos & Sipeki Sport Management Kft.

Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. V. em. 57.

Adószám: 23354159-2-41

Cégjegyzék szám: 0109295755

Telefonszám: +3614360346

E-mail: sportmanagement@ihos-sipeki.hu

Adatvédelmi tisztviselő

Név: Ihos Zoltán

Telefonszám: +3614360346

A kezelt személyes adatok köre

Honlapon és egyéb elektronikus csatornán keresztül megadandó személyes adatok

Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, így mindig csak szükségesség, mértékletesség elvének megfelelő mennyiségű és kategóriájú személyes adatot kér be tevékenysége során.

Ilyen adat a tevékenység elvégzéséhez feltétlenül szükséges:

Név (Vezetéknév és Keresztnév)

-alapvető kommunikációhoz

-számla kiállításhoz

Cím (Irányítószám, Város, Közterület neve, Közterület jellege, Házszám, Épület, Emelet, Ajtó):

-számla kiállításához

Telefonszám

-telefonos kapcsolattartáshoz

E-mail cím

-írásos kapcsolattartáshoz (amennyiben szükséges)

-elektronikus számla kiküldéséhez

Technikai adatok

Az Ihos & Sipeki Sport Management Kft. a személyes adatok kezeléséhez, illetve tevékenységi körei kapcsán felmerült szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy az általa kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

– változatlansága igazolható (adatintegritás);

– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Ihos & Sipeki Sport Management Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Ihos & Sipeki Sport Management Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Ihos & Sipeki Sport Management Kft. az adatkezelés során megőrzi

– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik)

Adatkezelő weboldala a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik feladata:

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

– megkönnyítik a weboldal használatát;

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a https://ihos-sipeki.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az https://ihos-sipeki.hu weboldalán alkalmazza az alábbi harmadik féltől származó sütiket is:

– A Facebook Inc mint harmadik fél sütijeit, a közösségi portálon található szakmai oldal (https://www.facebook.com/ihossipeki/) és a https://ihos-sipeki.hu weboldal közösségi média szekciójának összekapcsolásához (felhasználási és adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/explanation)

A Facebook Inc statisztikai célú szolgáltatásainak használatával az https://ihos-sipeki.hu információkat gyűjthet azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Adatkezelő a gyűjtött adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online ügyintézésnek tekinthető minden olyan folyamat mely során az adatkezelő a tevékenységi köréhez kötötten, megbízásai teljesítéseinek érdekében elektronikus, számítógépes, internetes rendszer útján lép kapcsolatba ügyfeleivel, megbízóival, a szolgáltatásai / tevékenységei iránt érdeklődőkkel.

Ilyen ügyintézésnek tekinthető az alábbi rendszerek útján történő kommunikáció:

– E-mail

– Online chat (Viber, Facebook Messenger)

– az adatkezelő honlapjába integrált adatfelvételi mezők:

– bővített kapcsolatfelvételi űrlap, mely lehetővé teszi megadni: Név, E-mail cím, Telefonszám, Üzenet törzse, mely kapcsolatfelvételhez szükséges

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Ihos & Sipeki Sport Management Kft. nem küld hírlevelet.

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő

Kapcsolatfelvételi űrlap: https://ihos-sipeki.hu/kapcsolat Amennyiben valós telefonszám/e-mail cím kerül megadásra, adatkezelő a megadott telefonszámon vagy e-mail címen felveszi a kapcsolatfelvételt kezdeményező személlyel. Üzleti kapcsolat kiépítése leendő ügyféllel. Amennyiben nem jön létre üzleti kapcsolat, úgy nem kezdődik meg az adatkezelés, az elküldött adatok nem kerülnek rögzítésre semmilyen rendszerben. Amennyiben üzleti kapcsolat jön létre, az elküldött adatok elmentésre kerülnek adatkezelő mobiltelefonos rendszerében (Google Android alapú), s mindaddig kezeli azt, amíg üzleti vagy törvényi jogalap fennáll (pl számlázással kapcsolatos törvény). Üzleti kapcsolat megszűnésekor adatkezelő törölheti a rögzített adatokat, természetesen betartva az egyéb (pl. számlázással kapcsolatos törvény) törvényi megfelelőségeket.

Számlázási adatok kezelése (Név, Cím, E-mail cím) Adatkezelő az erre rendszeresített számlázóban tárolja és kezeli azon partnereit, akinek számlát állít ki. Törvényi megfelelőség szerint.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Ihos & Sipeki Sport Management Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Ihos & Sipeki Sport Management Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

– 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek kezelésre: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a https://ihos-sipeki.hu weboldal látogatásához kötött számítógépes rendszerekben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni az adatkezelővel.

Fizikai tárolási helyek:

A weboldal tárhelyszolgáltatója (hosting):

– DiMa.hu Kft 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó (A tárolt adatok fizikai helye. Az adatokhoz nem fér hozzá.)

– Google Inc 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

– Facebook Inc 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, Amerikai Egyesült Államok

– Ihos & Sipeki Sport Management Kft. ügyvitelével kapcsolatos adatok kapcsán: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. V. em. 57.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Ihos & Sipeki Sport Management Kft. a tevékenysége során az alábbi tevékenységek során végez adattovábbítást:

– Számlázóban adatrögzítés

– Mobiltelefonos címjegyzékben történő adatrögzítés: Google Inc

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Ihos & Sipeki Sport Management Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Ihos & Sipeki Sport Management Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Ihos & Sipeki Sport Management Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Ihos & Sipeki Sport Management Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erőjű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatkezelőtől kérhet tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Ihos & Sipeki Sport Management Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A https://ihos-sipeki.hu nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A weboldalt nem terheli felelősség az olyan károkért, költségekért, amelyek az oldal használatából, vagy nem megfelelő működéséből, átmeneti hibás működéséből, esetleges illetéktelen személy általi beavatkozásból keletkezik.

Amennyiben a szabályzatot formázott pdf formátumban szeretné megtekinteni, kérem vegye fel velem a kapcsolatot az sportmanagement@ihos-sipeki.hu e-mail címenI